menusearch
childrenrehab.ir

کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)

۱۳۹۷/۳/۶ یکشنبه
(6)
(1)

کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)

کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)

توجه چیست؟
به توانایی تمرکز کردن و متمرکز ماندن بر روی کار توجه گفته می‌شود. توجه تحت تأثیر انگیزه، عزّت نفس، یکپارچگی حسی، تمرین، تفاوت‌‌‌‌های زبانی، و هر گونه عامل تشخیصی قرار می‌گیرد.

چرا توجه مهم است؟
توجه مؤثّر به ما کمک می‌کند تحریکات نامربوط را کنار زده و روی اطّلاعاتی که در آن لحظه برایمان مهم است متمرکز شویم. بعبارت دیگر، تا مدّت زمانی که می‌خواهیم قادر به حفظ توجه خود بر روی تکلیفی هستیم تا هر چند بار که لازم باشد آنرا تکرار کنیم. تمرین مکرّر برای رشد و توسعة مهارت بسیار مهم است. علوه بر این، توجه به ما کمک می‌کند تا جزئیّات مهم را در نظر داشته باشیم.

سازه‌‌‌‌های ضروری توسعه توجه کدامند؟
•    پردازشگری حسی
•    کارکرد‌‌‌‌های اجرایی
•    خودنظارتی
•    زبان دریافتی
•    مشکلات پردازش شنیداری
•    اختلالات شنیداری
•    نانوانی یادگیری
•    انگیزه محدود
•    محیط

چه زمانی می‌توانید بگویید کودکم در توجه کردن مشکل دارد؟
چنانچه کودکی در توجه کردن مشکل داشته باشد در آن صورت:
•    بهنگام لزوم/ درخواست نمی‌تواند به تکلیف توجه داشته باشد،
•    به جزئیّات آموزشی بی توجه است،
•    دایماً اشتباهات مشابهی را تکرار می‌کند (چون از توجه قبلی چیزی یاد نگرفته است)،
•    نمی تواند به تمام اطّلاعاتی که به او گفته می‌شود گوش فرا دهد،
•    از نظر جسمی آرام بودن (چون فعالیّت بدنی بیش از حدّی دارد)، یا از خواب بلند شدن (چون خواب آلود و بی حال بنظر می‌آید) برایش سخت است،
•    کار را شروع می‌کند، امّا حواسش به چیز دیگری پرت می‌شود و اجرای آن چیزی که از وی خواسته شده بود را فراموش می‌کند

کودکی با مشکل در توجه کردن به چه مشکلات دیگری ممکن است دچار باشد؟
کودکی که دچار مشکلات توجه کردن است، ممکن است این مشکلات را نیز داشته باشد:
•    یادگیری مهارت‌‌‌‌های جدید،
•    تعامل اجتماعی موفّق،
•    یادگیری و گسترش مجموعه مهارت‌‌‌‌های بازی،
•    عدم توانایی در پیروی از دستورات،
•    زبان دریافتی،
•    پردازش‌‌‌‌های شنیداری (درک درست اطّلاعات کلامی)
•    شنیدنکاردرمانی در کودکان در جهت بهبود و افزایش توجه وتمرکز چه مداخلاتی دارد؟
•    تکرار آموزش ها: وقتی چیزی را به کودک آموزش می‌دهید، تشویقش کنید آن آموزش را به شما برگرداند تا مطمئن شوید آن چه را انتظار داشتید درک کرده و تمرینات کاردرمانی را فهمیده است.
•    درمان یکپارچگی حسی: برای رسیدگی به مشکلات در امر توجه که ماهیّتی حسی دارند.
•    تماس چشمی: به کودک نزدیک شوید تا اطمینان حاصل کنید می¬تواند صدایتان را بشنود و صورتتان را ببیند؛ خودتان را هم قد آنها کنید.
•    زبان ساده : در هنگام درخواست کردن از کلمات واضح و مشخّص استفاده کنید، در صورت لزوم به آنها نشان دهید از آنها میخواهید چکار کنند.
•  صدا‌‌‌‌های پس زمینه و عوامل حواسپرتی را کاهش دهید: برای کمک به حفظ توجه برای مدّت زمان کافی جهت درک اطّلاعات لازم برای اجرای تکلیف.
•  رشد زبان دریافتی: زبان دریافتی کودکتان را تقویت کنید (درک و فهم زبان) تا بتوانند درک بهتری از انتظارات و اطّلاعات داشته و به تبع آن توانایی آنها در پاسخ به اطّلاعات بهتر شود.
•    با اجرای برنام‌‌‌‌های هشدار دهنده برای تقویت خودنظارتی کودک در خصوص استراتژی‌‌‌‌های حسی و شناختی به ارتقاء توجه و تمرکز کودک کمک کنید.
•    در برنامه ازمؤلّفه های حرکت بدنی، سازماندهی دهانی، خواسته های تنفّسی، و تماس چشمی برای کمک به تنظیمات حسی در جهت بهبود توجه استفاده میشود.
•  پروتکل (تکنیک فشار عمقی- درک موقعیّت بدن) یک برنامة درمانیست که هدف آن کاهش دفاع حسی یا لامسه ای، کمک به تنظیمات حسی و توجه است.


چه فعالیتهایی می‌توانند به افزایش توجه کمک کنند؟
فعالیت‌‌‌‌های حسی نظیر:
تکالیف حرکتی دشواری چون:
•    راه رفتن با چرخ دستی
•    راه رفتن حیوانی
•    ترامپولینینگ
•    رکاب زدن و سریدن
•    حرکات نوسانی (به جلو و عقب، به بغل، دورانی)
•    دنبال بازی
•    پوشیدن یک کوله پشتی سنگین
•    چیز‌‌‌‌های وزن دار (کیسه گندم روی شکم و ران در حالت نشستن یا پتوی سنگین برای خواب)
•    اسباب بازی‌‌‌‌های جویدنی


•  برنامه حرکت دهنده (آماده باش)، بمعنای استفاده از فعالیت های حسی-حرکتی با برنامه ریزی آگاهانه و متناسب با هر فرد در راستای کمک به خودنظارتی و توجه بهتر است.
کاردرمانی در کودکان بیشفعال(ADHD)
•  مهارت‌‌‌‌های متمرکز پیوسته یا ناپیوسته: فعالیتهایی که نقطة آغاز و پایان مشخّصی دارند، مثل پازل ها، تکالیف ساختی، مازها، و تکلیف وصل کردن نقاط به هم.
•  تکالیفی با تمرکز محدود: فعالیت هایی بسیار خاصّ و مستلزم تمرکز بسیار زیاد هستند، مثل مرتّب کردن، سازماندهی، و طبقه بندی (بازی‌‌‌‌های کارتی نظیر ).
•    برنامه‌‌‌‌های ویژوال یا بصری: به کودک کمک میکنند ببیند و بفهمد قرار است چه اتّفاقی بیفتد. همینطور افراد می‌توانند به کمک این برنامه ها خود را نظام مند کرده، پیشاپیش برنامه ریزی کنند، و وقتی خبردار شوند که پایان نزدیک است به شکل مؤثّرتری حواسّ خود را جمع کنند.
•  تایمرها (به لحاظ چشمی ابزار‌‌‌‌های ایده آلی هستند)، وقتی به کودک گفته میشود برای چه مدّت و چه زمانی باید یک فعالیّت را انجام دهد، به انتقالها کمک می‌کنند. تایمرها ابزار‌‌‌‌های خوبی برای پیش هشدار دادن به کودکان هستند مبنی بر اینکه تکلیف یا خواست‌‌‌‌های در راه است.
•  شمارندة سؤال/مهار درحرف زدن نابجا: برای مدّت زمان ناپیوست‌‌‌‌های که کودک مشغول انجام فعالیّتی است، ساختاری را اجرا میکند که چند سؤال یا عبارت به کودک ارائه میکند. مثلاً، 5 شماره برای صحبت کردن. هر دفعه که کودک سؤالی میپرسد یا چیزی میگوید، بزرگتر یکی از آن شمارهها را بر میدارد. وقتی شماره‌‌‌‌های کودک تمام میشود، بزرگتر جواب نمیدهد و کودک میفهمد سؤالات یا حرفش را نگه دارد و یاد میگیرد چه زمانی آنها را بپرسد.
•  پردازش‌‌‌‌های حسی: در حالی که کودکتان مشغول اجرای تکلیف است، یواش یواش سطح حواسپرتی را افزایش میدهد. ابتدا تکلیف در سکوت آغاز میشود، سپس نویز سفید را باز می-کند (مثل استاتیک رادیو)، سپس موسیقی کلاسیک، در ادامه گفتگو‌‌‌‌های تجاری و بازرگانی در رادیو، و در نهایت صحبت‌‌‌‌های میان سایرین در اتاق.
•  برنامة گوش دادن: با آموزش کودکان دربارة نحوة توجه کردن به یک فعالیّت در عین گوش دادن به یک موسیقی کلاسیک که با هدف درمانی خاصّی طرّاحی شده است به تقویت مهارت‌‌‌‌های توجهی کودک کمک میکند.

چرا اگر متوجه اشکالاتی در امر توجه کردن کودکم شدم باید بدنبال درمان باشم؟
مداخلة درمانی برای کمک به کودکی که دچار مشکل در توجه کردن است به دلایل زیر مهم است:
•    اطمینان حاصل شود کودک تا مرحلة مهارت کامل یادگیری، قادر به رسیدگی/ انجام تکالیف تحصیلی است،
•    توسعة مهارت‌‌‌‌های اجتماعی، رفتارها، و مهارت‌‌‌‌های بازی،
•    کمک به تکامل بیشتر مهارت‌‌‌‌های زبان دریافتی و بیانی،
•    اگر نتوانند در محیط تحصیلی آموزشها را یاد بگیرند (مثل آموزش‌‌‌‌های کلاس درس، الزامات تکالیف درسی)، در عبور از مراحل تحصیلی به مشکل بر خواهند خورد،

در صورت عدم درمان، توجه کردن دچار چه مشکلاتی می‌شود؟
وقتی بچّه ها در توجه کردن مشکل دارند، احتمال دارد مشکلات ذیل هم در آنها مشاهده شود:
•  اضطراب و استرس در موقعیّت‌‌‌‌های مختلف که باعث مشکل کودک در دستیابی به پتانسیل علمی میشود،
•    مشکلات رفتاری، مثلاً کودک نمیتواند مدّت زیادی بنشیند و به یک تکلیف توجه کند،
•  دنبال کردن آموزشها در مدرسه و بعدها در زندگی، در محیط کاری،
•    دسترسی به برنامة درسی، چون قادر نیستند برای تکمیل معیار‌‌‌‌های ارزیابی یا تمرین کردن برای رسیدن به مهارت، مدّت زمان کافی به تکالیف توجه کنند،
•    دوست پیدا کردن، برخورد در موقعیّت‌‌‌‌های اجتماعی، و احتمالاً مشکلات سلامت روانی در زندگی آتی،

برای درمان مشکلات مرتبط با توجه چه کاردرمانی در کودکان چه راهکار درمانی توصیه میکند؟
اگر کودکتان در توجه کردن مشکل دارد، توصیه میشود آنها را نزد یک کاردرمانگر ببرید. چنانچه این مشکلات مربوط به چند حیطه و زمینة مختلف است (یعنی مشکل فقط در توجه کردن نیست)، مشاوره‌‌‌‌های کاردرمانی و گفتاردرمانی گزینة بهتری برای رسیدگی به این مشکلات است.

کاردرمانی کودکان به منظور توسعه سطح ادراکی وشناختی
منظور از کاردرمانی برای کودکان چیست؟
کاردرمانی باعث بهبود و ارتقاء مهارت‌‌‌‌های کارکردی کودکان می‌شود، مهارت هایی که بچّه ها در تمام محیط ها و همة گروه‌‌‌‌های سنّی برای انجام کارها بدان احتیاج دارند:
•  بازی (هم بتنهایی، هم با دیگران)،
•    یادگیری (نه فقط یادگیری علمی، بلکه یادگیری هر آنچه که در جامعه، فعالیّت¬ها، و یا در مراقبت از خود انجام میدهند)،
•   توجه به یک تکلیف در یک لحظه،
•  حرکت توأم با کنترل (چه این حرکت حرکت انگشتان برای نقّاشی کردن باشد، یا حرکت بدن برای پریدن)،
•  توسعة استقلال در مراقبت از خویشتن و مهارت‌‌‌‌های خودمدیریّتی،
•    سازماندهی کردن خودشان (مثلاً برای شرکت در یک بازی، یا پر کردن کیف هایشان برای رفتن به مدرسه)،

کاردرمانی در کودک متمرکز بر این است تا زندگی روزمرّه را برای کودکان دچار چالش‌‌‌‌های رشدی، خانوادهها، نزدیکان، و کسانی که از آنها مراقبت میکنند راحت و راحتتر کند.
کاردرمانی کودکان کمک میکند بر چالش‌‌‌‌های رشدی در حرکت، بازی، یادگیری، توجه، و رفتار فائق آیند.
کاردرمانی به کودکان کمک میکند تا توانایی‌‌‌‌های خود در حیطه‌‌‌‌های ذیل را توسعه دهند:
• (حرکات ظریف): مهارت‌‌‌‌های مدادی، رنگآمیزی، نقّاشی، نوشتن، مهارت‌‌‌‌های کار با قیچی،
•    مهارت‌‌‌‌های حرکتی کلّ بدن (حرکات درشت): دویدن، پریدن، جهیدن، مهارت‌‌‌‌های کار با توپ،
•  پردازش‌‌‌‌های حسی: عکس العمل‌‌‌‌های حسی نسبت به بدن یا محرّک‌‌‌‌های بیرونی که بر توجه، رفتار، و یادگیری تأثیرگذارند،
•    مراقبت از خود: مهارت‌‌‌‌های روزمرّة آماده شدن مثل لباس پوشیدن، دستشویی رفتن، رعایت بهداشت، غذا خوردن، خوابیدن،
•    خود مدیریّتی یا مدیریّت خویشتن: سازماندهی کلّی، پیگیری امور شخصی، دانستن زمان، و استفاده از پول.
کاردرمانی مهارت هایی را که کودک در تمام محیط ها بدان احتیاج دارد را ارتقاء می‌دهد. در حالیکه درمان واقعی در کلینیک بر عهدة تراپیست است (و در محیط خانه از طریق تمرین در منزل)، تیم کاردرمانی رابطة نزدیک و تنگاتنگی با والدین، معلّمان، و سایر پرستاران دارد تا از این طریق استراتژی هایی را که به توسعة مهارت‌‌‌‌های جسمی، بازی، و توجهی کودک در مهد، کودکستان، و مدرسه کمک می‌کنند به اجرا بگذارند.

توجه وتمرکز در کودکان   صفحه تمرینات توجه تمرکز در کودکان

 

۱-((فایل اول تمرینات توجه وتمرکز برای کودکان بیشفعال))برای دانلود فایل روی آن کلیک کنید

 

۲-((فایل دوم تمرینات توجه وتمرکز)) برای دانلود فایل روی آن کلیک کنید

 

 نویسنده :
متخصص کاردرمانی محمد مهدی خاتمی

بعدی
ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتار‌‌‌‌های تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتار‌‌‌‌های اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتار‌‌‌‌های اجتماعی مهارت‌‌‌‌های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه‌‌‌‌های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکرد‌‌‌‌های شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهیارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجراییارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبان و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبانارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازی‌‌‌‌های موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل‌‌‌‌های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازی‌‌‌‌های ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی ساز‌‌‌‌های کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگ‌‌‌‌های کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش ساز‌‌‌‌های پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کار‌‌‌‌های گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار‌‌‌‌های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد‌‌‌‌های اصلاح رفتار✅ روش‌‌‌‌های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌‌‌‌‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان و بازی‌‌‌‌‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌‌‌‌‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌‌‌‌‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌‌‌‌‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازی‌‌‌‌های طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی‌‌‌‌های ریتمیک، کودک و والد، بازی‌‌‌‌های مفاهیم حرکت، فیتنس بازی‌‌‌‌های حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازی‌‌‌‌های حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محور‌‌‌‌های کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمان‌‌‌‌های دارویی بادرمان‌‌‌‌های توانبخشیدارو‌‌‌‌های مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستم‌‌‌‌های انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون‌‌‌‌های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی‌‌‌‌های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزار‌‌‌‌های توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیس‌‌‌‌های مراجعه شده☑️معرفی روش‌‌‌‌های تشخیص ارزیابی وابزار‌‌‌‌های استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازی‌‌‌‌های ریتمیک

*معرفی ابزار‌‌‌‌های تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکار‌‌‌‌های درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمون‌‌‌‌های تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی‌‌‌‌های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکرد‌‌‌‌های عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخش‌‌‌‌های مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته‌‌‌‌های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری‌‌‌‌های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی‌‌‌‌های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمد‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ ارزیابی‌‌‌‌های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکار‌‌‌‌های ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری‌‌‌‌های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخش‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی‌‌‌‌های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخش‌‌‌‌های مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثال‌‌‌‌های بالینی ( علائم، بخش‌‌‌‌های مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره‌‌‌‌های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های کاربردی در زمینه سنجش کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی‌‌‌‌های توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش‌‌‌‌های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روش‌‌‌‌های قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبرد‌‌‌‌های مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازی‌‌‌‌های مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازی‌‌‌‌های مغزی

قبلی