menusearch
childrenrehab.ir

مرکز کاردرمانی خوب در تهران

مرکز کاردرمانی خوب در تهران
کاردرمانی ذهنی کودکان کاردرمانی ذهنی کودکان - ویکرد کودک مرکز فعالیت قرار دارد.یکپا - ازگرداندن مرکز ثقل نسبت به سطح اتکاء - رکت متوالی مرکز ثقل بدن کودک می‌شوند - دافی که در کاردرمانی ذهنی در کودکان د - تمرینات کاردرمانی ذهنی: Sensory - ارزیابی کاردرمانی کودک کم توان ذهن - اهدافی که در کار در مانی ذهنی در کودکا - رمانی ذهنی در کودکان با انواع اختلالا - رمانی ذهنی در کودکانی که توانایی محدو - موقعیتی و در هر مکانی باید به منظور - هستند. لذا در امر آموزش کودکان باید ب
تمرینات کاردرمانی ذهنی ، آموزش کاردرمانی ذهنی در منزل ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی ذهنی ، متخصص کاردرمانی ، بهترین کلینیک کاردرمانی تهران ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کاردرمانی ذهنی اوتیسم ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی ، کاردرمانی ذهنی کودکان بیش فعال ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی کودکان ،
9086 بازدید، یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۹۶
فعالیت‌های یکپارچگی حسیفعالیت‌های یکپارچگی حسی - پارچگی حسی در کودکان بانیازهای حسی بو - ی مختلف را در داخل آن‌ها قرار ده - مورد نظرش در ظرف جستجو کند. سعی کنید - نید. بازی در وان کودکتان را تشویق ک - ;های مختلف در حمام استفاده کند. انواع
یکپارچگی حسی ، بازی مناسب برای کودکان اوتیسم ، کاردرمانی اوتیسم ، یکپارچگی حسی در اوتیسم ، تمرین های یکپارچگی حسی ، تمرینات حسی حرکتی ، بهترین مرکز کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، متخصص کاردرمانی ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، بهترین مرکز درمان اوتیسم ، روش های درمان اوتیسم ، درمان اختلال یکپارچگی حسی در کودکان ،
7590 بازدید، پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت ۹۷
مطالب آموزشی - طبقه بندی فعالیت هایی حرکتیمطالب آموزشی - طبقه بندی فعالیت هایی حرکتی - ایی حرکتی کاردرمانی در کودکان اوتیسم - کار در مانی در کودکان اوتیسم با فع - ایستد و یا در یک جایگاه مخصوص قرار می‌ - ونل ابتدا در مورد تونل ها، پل ها و ک - تعمل خانه، در سر راه کودک موانعی ایجا - غلت خوردن در سراشیبی در پارک، سرا
مهارت های حرکتی ظریف ، مهارت های حرکتی درشت ، یکپارچگی حسی ، مهارت های حرکتی ، کاردرمانی اوتیسم ، درمان اوتیسم ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، توانبخشی اوتیسم ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کاردرمانی در کودکان اوتیسم ، کلینیک کاردرمانی ،
7792 بازدید، یکشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۷
مطالب آموزشی - ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت مطالب آموزشی - ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت - و باید به کاردرمانی کودکان مراجعه کن - حرکتی درشت کاردرمانی در کودکان چه برن - اً آنها را خوب یاد گرفته اند دایماً ت - ت زدن) نیز در این گروه قرار می‌گیرند. - قبت از خود در زندگی روزانه جهت انجام - ن بالاتنه) در سر میز داشته باشد بر تو - جهت مشارکت در مهارت های حرکتی ظریف (ن - برای حضور در یک روز کامل م در سه می‌شو
مهارتهای حرکتی درشت ، کاردرمانی جسمی ، برنامه ریزی حرکتی ، آگاهی بدنی ، تعادل ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی کودکان ، کلینیک آرمان شایان ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کلینیک کاردرمانی ،
15417 بازدید، چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۹۷
کاردرمانی کودکانکاردرمانی کودکان - ون بر این، کاردرمانی به ایجاد تغییرات - ی شود. در کاردرمانی کودکان، هدفمان ا - ام. چرا کاردرمانی برای کودکان اوتی - باشد.متخصص کاردرمانی اغلب برای کودکا - که مداخلة کاردرمانی در کودکان به بهب - از بچّه ها در بازی کردن و یادگیری مشک - ای ساده ای در سبک یادگیری و نیازهایشا - رار بگیرد، در آن صورت استقلال، سلامتی - ری داشته و در بازی و یادگیری توانایی - وظایفی که در زندگی روزمره انجام می‌د - درمانی غرب تهران پیگیری میکنند.و کارد
کاردرمانی در کودکان چیست ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی کودکان ، کاردرمانی در کودکان ، اموزش کاردرمانی کودکان ، متخصص کاردرمانی ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، اموزش کاردرمانی در منزل ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ،
19971 بازدید، جمعه چهارم خرداد ۹۷
کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD)کاردرمانی در کودکان مبتلا به نقص توجه و بیش فعالی(ADHD) - و تمرینات کاردرمانی را فهمیده است. - با توجه چه کاردرمانی در کودکان چه را - مشاورههای کاردرمانی و گفتاردرمانی گز - منظور از کاردرمانی برای کودکان چیست - ئق آیند. کاردرمانی به کودکان کمک می‌ - کار در مانی در کودکان مبتلا به نقص توجه - ّلاعاتی که در آن لحظه برایمان مهم است - ّات مهم را در نظر داشته باشیم. ساز - ویید کودکم در توجه کردن مشکل دارد؟ چ - انچه کودکی در توجه کردن مشکل داشته با
توجه چیست؟ ، کاردرمانی در کودکان ، توجه وتمرکز ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی در کودکان بیش فعال ، تمرکز کودکان بیش فعال ، متخصص کاردرمانی ، تمرین تمرکز برای کودکان بیش فعال ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، ورزش مناسب بیش فعالی ، بازی های مناسب برای کودکان بیش فعال ، کاردرمانی برای کودکان بیش فعال ، کاردرمانی ذهنی کودکان بیش فعال ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، مراکز درمان بیش فعالی در تهران ، درمان کم توجهی در کودکان ،
10972 بازدید، یکشنبه ششم خرداد ۹۷
کاردرمانی در نوزادان نارسکاردرمانی در نوزادان نارس - زادان نارس کاردرمانی در بخش نوزدان نا - 400(2).jpg کاردرمانی در نوزادان نارس - بروی ماساز کاردرمانی درنوزادان نارس د - لم تمرینات کاردرمانی در نوزادان)) - کار در مانی در نوزادان نارس کار در مانی د - کار در مانی در نوزادان نارس در سال ها - نقشي اساسي در تأمين نيازهاي بيولوژيکي - طور پيوسته در معرض تجارب حسي در وني و - سات خود را در ارتباط با اين تجارب کنت
کاردرمانی نوزادان نارس ، ماساژ نوزاد ، ماساژ کودکان فلج مغزی ، تمرینات کاردرمانی تاخیر رشدی ، ماساژ نوزاد برای دل درد ، ماساژ نوزاد دو ماهه ، کاردرمانی جسمی نوزادان ، تمرینات کاردرمانی نوزادان ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی نوزادان ، کاردرمانی غرب تهران ، فیلم کاردرمانی نوزادان ، تمرینات کاردرمانی نوزادان ، متخصص کاردرمانی ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، بهترین مرکز کاردرمانی تهران ، مراکز توانبخشی غرب تهران ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی کودکان ،
8551 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم تیر ۹۷
ارزیابی رشدی در کاردرمانی ذهنیارزیابی رشدی در کاردرمانی ذهنی - بی رشدی در کاردرمانی ذهنی متخصصین کار - نگران حیطه کاردرمانی ذهنی کمک میکند ت - زیابی رشدی در کار در مانی ذهنی متخصصین - زیابی رشدی در کار در مانی کودکان - رسد کودکان در سراسر دنیا مراحل یکسانی - این مراحل در جدول زمانی گسترده یکسان - ایج به شما در توسعه مهارت هایی هم در
کاردرمانی ذهنی ، کاردرمانی ذهنی اوتیسم ، تمرینات کاردرمانی ذهنی ، کاردرمانی غرب تهران ، چک ليست رشدی کودکان ، ارزیابی رشدی در کودکان ، بهترین مرکز کاردرمانی تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی کودکان کم توان ذهنی ، کلینیک کاردرمانی ، کلینیک کاردرمانی کودکان ،
4458 بازدید، یکشنبه بیست و چهارم تیر ۹۷
برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کاردرمانی برای راه رفتن کودکان))برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کاردرمانی برای راه رفتن کودکان)) - تعادلی با مرکز ثقل پایین‌تر. - برسی کاردرمانی انواع اختلالات راه رفت - تن-تمرینات کاردرمانی جسمی /uploadfile - ینات تخصصی کاردرمانی کودکان می‌ت - ن به متخصص کاردرمانی کودکان مراجعه نم - ی با متخصص کاردرمانی کودکان مشاوره کن - ت راه رفتن در کودکان فلج مغزی ((کار در - ت راه رفتن در کودکان فلج مغزی کارد - ه راه رفتن در کودکان پیشرفتی طبیعی دا - رد. کودکان در ابتدای قدم برداشتن ویژگ - شنه معمولا در سنین 15 تا 18 ماهگی و ب
کاردرمانی جسمی ، کاردرمانی کودکان ، آنتی ورژن فمور ، اختلالات راه رفتن ، کاردرمانی در کودکان فلج مغزی ، راه رفتن روی نوک پنجه ، متاتارسوس اداکتوس ، ژنوواروم پای پرانتزی ، ژنووالگوم پای ضربدری ، پس‌پلانوس پای صاف ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کلینیک کاردرمانی غرب تهران ، تمرین اصلاحی برای درمان زانو ضربدری ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ، کلینیک کاردرمانی کودکان ، کاردرمانی غرب تهران ، کاردرمانی برای راه رفتن کودک ،
5886 بازدید، جمعه بیست و نهم تیر ۹۷
مطالب آموزشی - خط قرمزهای رشدی در کودکانمطالب آموزشی - خط قرمزهای رشدی در کودکان - برای شروع کاردرمانی کودکان 🚨زنگ - مراجعه به کاردرمانی کودکان برای مشاو - ر به متخصص کاردرمانی مراجعه نمایید. - اتمی متخصص کاردرمانی (ارگوتراپیست) ش خط قرمزهای رشدی در کودکان 🚩 پرچم ه - ک پستان را خوب بمکد. □ به طور لحظه - ک پستان را خوب بمکد. □ دست یا اسباب - مزهای رشدی در کودکان 🚩 پرچم های قر - ه ای آنان) در تصمیم گیری برای ارائه خ - اعات موجود در «🚨زنگ خطر رشدی د - یا ضمنی)، در مورد دقت، قابلیت اطمینا - اعات موجود در این سند ارائه نشده است.
پرچم های قرمز رشدی ، تکامل و رشد کودک ، رشد فرزندان سالم ، حرکات ظریف ، غربالگری کودکان ، رشد و تکامل ، مداخله زودهنگام ، از بدو تولد تا شش سالگی ، کاردرمانی کودکان ، بهترین مرکز کاردرمانی در تهران ، کاردرمانی غرب تهران ، مرکز کاردرمانی خوب در تهران ،
4251 بازدید، جمعه بیست و نهم تیر ۹۷
بعدی
 ۱۳ ساعت تدریس وبینار جامع اختلالات یادگیری

گواهی وبینار جامع اختلالات یادگیری

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

گواهی وبینار جامع کاربرد بازی های موسیقایی و ریتمیک

 ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازیهای مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازیهای مغزی

ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتارهای تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتارهای اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتارهای اجتماعی مهارت های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکردهای شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکردهای شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکردهای توجهی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای توجهیارزیابی کارکردهای اجرایی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای اجراییارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای حافظه و یادگیریارزیابی کارکردهای زبان و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای زبانارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌های ارزیابی کارکردهای شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکردهای شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیازهای ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازیهای ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازیهای موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازیهای موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازیهای ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی سازهای کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگهای کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش سازهای پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کارهای گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد های اصلاح رفتار✅ روش های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیازهای خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌های حرکتی کودکان و بازی‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازیهای طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی های ریتمیک، کودک و والد، بازی های مفاهیم حرکت، فیتنس بازیهای حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازیهای حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محورهای کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمانهای دارویی بادرمانهای توانبخشیداروهای مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستمهای انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکردهای عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماریهای سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزارهای توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیسهای مراجعه شده☑️معرفی روشهای تشخیص ارزیابی وابزارهای استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازیهای ریتمیک

*معرفی ابزارهای تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکارهای درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمونهای تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکردهای عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخشهای مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی های تئوری ذهن✅ کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمدهای تئوری ذهن✅ ارزیابی های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکارهای ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخشهای عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخشهای مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثالهای بالینی ( علائم، بخشهای مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکردهای اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون های کاربردی در زمینه سنجش کارکردهای اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی های توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکردهای اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روشهای قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبردهای مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

قبلی