menusearch
childrenrehab.ir

کاردرمانی در کودکان اوتیسم با مدل فلورتایم

دوشنبه بیست و پنجم تیر ۹۷
(2)
(0)
کاردرمانی در کودکان اوتیسم با مدل فلورتایم


کاردرمانی درکودکان اوتیسم با مداخلات مدل فلورتایم-روش‌‌‌‌های درمان اوتیسم

مدل((DIRفلورتایم))
طیّ نخستین ماه‌‌‌‌های زندگی نوزاد، والدین ازطریق فعالیتهایی مانند بازی، لباس پوشیدن و استحمام موجب تحریک حسّیِ وی میشود. وقتی کودک نگران است، والدین معمولاً وی را تسکین میدهد تا به او کمک کند که آرامشش را بدست آورد و به حالتی سازمانیافته و منظّم بازگردد .والدین و کودک در یک فرایند تعاملیِ همساماندهی دوجانبه مشارکت میکنند: کودک از حالت جسمی و عاطفیِ والدین استفاده میکند تا خودش را سازماندهی کند). این همانندسازیِ حالات زمینهی ظهور توانایی‌‌‌‌های آتیِ کودک برای هماهنگیِ عاطفی با دیگران را فراهم میآورد و پیششرط ارجاعِ اجتماعی و ارتباط پیش کلامی است.
درخلال این مرحلۀ آغازین زندگی، کودک میآموزد که شدّتِ انگیختگی را تحمّل کرده و حالات درونیاش را بگون‌‌‌‌های که بتواند تعاملش را درعینِ لذّت بردن از آن حفظ نماید .
این پدیده Affective Tolerance یا تواناییِ حفظ سطح بهین‌‌‌‌های از انگیختگیِ درونی درعین تداوم مشارکت در تحریک نامیده شده است.در ابتدا، والدین باید برای کمک به تعیین سطح انگیختگیِ کودک اقدام کنند؛ و پس از آنکه کودک توانست خودش را ساماندهی کند، باید برای تسهیل و آسانسازیِ واکنش‌‌‌‌های خود-ساماندهی وی تلاش کنند.

برزلتن و همکاران در مشاهدات علمیِ خود نظارهگر چگونگیِ تلاش مادران برای همانندسازیِ رفتارهایشان با چرخه‌‌‌‌های طبیعیِ کودکانشان بودهاند. برای مثال هنگامی که نوزادان روی خود را از مادرشان به سمت مقابل برمیگردانند توان روبرویی مادران کاهش مییابد، امّا وقتی نوزادان مستقیماً به آنها مینگرند ارتباط چشمی خود را حفظ میکنند.کودکی که تحمّل عاطفی رشد نکرده باشد ممکن است دربرابر محرّک‌‌‌‌های انگیزشی خنثی بماند. درنتیجه ممکن است در شکلدهی به روابطش و حفظ آنها دچار مشکل شود.
اگر تحریک از طرف مادر برای کودک بسیار کم یا بسیار زیاد باشد، کودک خنثی میماند. سطح بهینهی تحریک و تواناییِ خود-تنظیمی تحریک امّا بطرزی چشمگیر برای هر کودکی نسبت به کودک دیگر متفاوت است.

الگو‌‌‌‌های تطبیقی: توجّه و علاقه به جهان
کودکان ظاهراً با آمادگیِ کافی برای علاقهمند شدن به دنیای پیرامون خود زاده میشوند. بااینحال از نخستین لحظات زندگی، کودک به برقراریِ رابط‌‌‌‌های برای تحقق این توان بالقوّهاش نیازمند است. الگو‌‌‌‌های ریتمیک و تقریباً همانندِ حرکت و تلفّظ بین کودک و والدینش، کودک را قادر میسازد تا توجّه به دنیای پیرامونش و درک آنرا آغاز کند. درواقع، این فرایند از پیش از تولّد آغاز میشود. مادر با الگو‌‌‌‌های حرکتیِ جنین هماهنگ میشود و به صدا و دیگر محرّکها واکنش نشان میدهد، و دربارهی فرزند کوچکی که در رحم دارد رؤیاپردازی و خیالبافی میکند. رابطۀ عاطفیِ میان آنها از اینجا آغاز میشود.

نوزاد ازطریق تعاملات مکرر با والدینش تدریجاً بیشتر و بیشتر به تصاویر، اصوات و دیگر محرکها علاقهمند میشود و بین محرک‌‌‌‌های مختلف تمایز قائل میشود. بااینحال اگر وی نتواند تحمّل عاطفی خود را رشد دهد، از بذل توجّه به دنیای بیرون از وجود خویش نیز عاجز خواهد شد. بمنظور جلب توجّه و علاقۀ نوزاد، تحریک او ازسوی والدین باید برای وی بلحاظ عاطفی کاملاً لذّتبخش باشد؛ وگرنه درصورتیکه تحریک نوزاد برایش آزاردهنده باشد، خنثی خواهد ماند یا بکلّی از آن دست خواهد کشید.

بااینحال باید توجّه داشت که آنچه برای یک کودک لذّتبخش است ممکن است برای دیگری آزاردهنده باشد. هر کودکی نسبت به تصاویر، اصوات، بوها، لمس و حرکت، شیوه‌‌‌‌های واکنش خاصّ خودش را داراست. برخی نوزادان شدیداً حسّاسند و به محبّت کمی نیاز دارند. برخی دیگربا حساسیت کم هستند و بذل توجّه و محبّت به آنها نیازمند زحمت بیشتری است. بعضی از نوزادان الگو‌‌‌‌های تصاویر واصوات را بسرعت تشخیص میدهند، درحالیکه بعضی دیگر در تشخیص این الگوها کندتر رفتار میکنند. شماری از نوزادان آناً بسمت تصویر یا صدای تازه میچرخند، درحالیکه شماری دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند تا متوجّهِ آن شوند. بنابراین کودک برای چشمدرچشم شدن و تطبیق صدا و شیوهی خاصّ خویش بمنظور واکنش به دنیای پیرامونش، به تواناییِ والدین خود وابسته است.
ساختار حسی کودک اوتیسم
نوسانات مبتنی بر عوامل بیولوژیک در عملکرد‌‌‌‌های حسی حرکتی بر تواناییِ کودک برای خود-تنظیمی توأمان و علاقهمند شدن به دنیای پیرامونش تأثیر میگذارد. علیرغم فروضی که از دیرباز بطرزی گسترده مورد پذیرش عمومی قرار گرفتهاند و مدّعی هستند که همهی ما احساساتی همچون شنیدن یا لمس را کمابیش به یک شیوه تجربه میکنیم؛ اکنون میدانیم که بین شیوه‌‌‌‌های پردازشِ حتّی سادهترین اطلاعات حسّی در اشخاص مختلف هم نوسانات و تفاوت‌‌‌‌های چشمگیری وجود دارند. نخستین بار جین اِیرْز از پیشگامان کاردرمانی کودکان در اوتیسم سالها پیش به این مشاهدۀ علمی نائل آمد؛ و این موضوع همچنان در حوزۀ مقالات تخصصیِ کاردرمانی محلّ بحث و گفتگوست.

هریک از مسیر‌‌‌‌های حسی ممکن است بیش انگیختگی Hyperarousableیا (به عنوان مثال بصورت واکنش شدید نوزاد به سطوح نرمالی از صدا، لمس یا روشنایی) یا Hypoarousableیا کم برانگیختگی( یا بدینصورت که نوزاد میبیند و میشنود امّا هیچ نشان‌‌‌‌های از واکنش عاطفی یا رفتاری به اصوات یا تصاویرِ روتین در وی مشاهده نمیشود) باشند. بعلاوه، اختلالات خاص در پردازش اطلاعات ممکن است در هریک از مسیر‌‌‌‌های حسّی پدید آیند، خواه آن مسیر بیش انگیختگی خواه کم برانگیخته باشد. مشکلات مربوط به عملکرد یک مسیر میتوانند به محدود شدن گسترهی تجارب حسّیِ امکانپذیر برای کودک بینجامند. ما در جریان پژوهشها و کار بالینیِ خود شاهد نوزادانی بودهایم که در واکنش به تجربۀ دیداری آرام یا ناآرام بودهاند امّا در واکنش به اصوات با مشکلاتی مواجه بودهاند. آنها پس از دریافت محرّک‌‌‌‌های شنیداری ممکن است نسبتاً بیتوجه باشند، بیشازحد هیجانزده شوند یا گیج و آشفته بنظر برسند (یک نوزاد 2 ماهه را زمانی میتوان گیج و آشفته توصیف کرد که بجای آنکه به یک صدای نرمال و خوشآهنگ مادرانه توجه کند و هوشیار شود، حرکات تصادفی از خودش بروز دهد؛ حرکاتی که ظاهراً حاکی از آن هستند که براستی صدایی شنیده است، امّا مکرراً بجای تمرکز بر فرد مولّد صدا، با ادامۀ همان حرکات تصادفی بدنبال منبع صدا بگردد).

بنظر میرسد که دیگر نوزادان در دیدن و شنیدن مشکل خاصّی نداشته باشند امّا در استفاده از قوّۀ لامسه و توان حرکتیِشان برای ساماندهی خویش و برقراریِ ارتباط با دنیای پیرامونشان دچار مشکل باشند. چنین نوزادانی اغلب در واکنش به ضرباتِ حتّی بسیار نرم هم بسیار تحریکپذیرند و اگرعمودی گرفته شوند دچار بیش انگیختگی(بیش تحریکی) میشوند و تنها هنگامی که بصورت افقی گرفته شوند آرامش مییابند.

بااینحال دیگر نوزادان تنها زمانی میتوانند آرام شوند که هماهنگ با ضربان قلب یا ریتم تنفّسیِ خودشان یا نرخ ضربان قلب مادرشان تکان داده شوند. نقش مسیر‌‌‌‌های دهلیزی و عضلانی در آسیبشناسیِ روانیِ کودک، حوزۀ بسیار مهمّی برای پژوهش‌‌‌‌های آینده محسوب میدهد.کودکان نه تنها از مسیر‌‌‌‌های حسّیِ مختلفی استفاده میکنند، بلکه تجربیات ناشی از حواس مختلف خود را با یکدیگر ترکیب میکنند. برخی از کودکان میتوانند از هریک از مسیر‌‌‌‌های حسّیِشان استفاده کنند امّا فیالمثل در ترکیب صدا و تصویر مشکل دارند. آنها میتوانند در واکنش به یک اشارۀ دیداری یا شنیداری بسیار فعال باشند امّا نمیتوانند توأماً بچرخند و به محرّکی که عامل تولید اطلاعات شنیداری بوده بنگرند.

نوع دیگری از اختلال پردازشی ممکن است اختلال در تواناییِ کودک برای برقراریِ ارتباط با محرّک‌‌‌‌های جدید ازطریق تصاویرِ حفظ شده یا الگو‌‌‌‌های عملی باشد. کودکی که نمیتواند تصاویر، اصوات یا دیگر اطلاعات حسّیِ جدید را با تجارب قبلیِ خود تلفیق کند، با مشکلاتی در زمینهی معنابخشی به تجاربش مواجه خواهد شد.

تجربۀ کودک در زمینهی مسیر‌‌‌‌های حسّی معمولاً در الگو‌‌‌‌های حسی-حرکتی برای کودکان اوتیسم مشاهده میشود. چرخش بسمت یک محرّک یا واکنش خوب و هوشیار شدن را میتوان بمنزلۀ «برونداد»‌‌‌‌های حرکتی ارزیابی نمود. برخی از نوزادان در تلفیق تجربۀ حسّیِ خویش با برونداد‌‌‌‌های حرکتی مشکل دارند. آشکارترینِ این موارد، مشکلاتی هستند که نوزادان دچار اختلالات حرکتیِ جدّی گرفتارشان هستند، امّا میتوان اختلالات جزئیتری را نیز در توانایی‌‌‌‌های اساسی همچون سر فروبردنِ نوزاد در گردن مادر یا آرامشگرفتن با تکان‌‌‌‌های ریتمیک مشاهده نمود


ساختار تحریکی:
رمزگذاریِ دوگانه

تجربۀ عاطفیِ یک محرّک، بدلیل تفاوت‌‌‌‌های مادرزادی در پردازش حسّی، در وجود هر کودکی متفاوت است. تفاوتها در واکنشِ حسّی میتوانند باعث این شوند که صدایی یکسان ((مثلاً یک صدای خوشآهنگ)) برای یک نفر جذّاب و اطمینانبخش و برای نفر دیگر ترسناک و گوشخراش باشد. نوازشی مهربانانه ممکن است برای کسی قلقلکآور امّا برای دیگری همانند لمس پوست آفتابسوخته دردناک و هراسانگیز باشد.
تقریباً تمام احساسات کودک اعمّ از مثبت و منفی بنحوی با والدینی که کودک برای تداوم حیات خود به وی وابسته است به هم بستگی دارند. برای نمونه داشتن یک شیشهشیر میتواند بمعنای بهرهمندی از نعمت عشق و سیری درآغوش گرم مادری مهربان؛ یا برعکس بمفهوم ترس، گرسنگی و محرومیّت از غذا و محبّت بخاطر وجود سرپرستی سختگیر و جدّی باشد که طبق برنام‌‌‌‌های زمانبندیشده از دادن شیر به نوزاد امتناع میکند.

بنابراین کیفیت عاطفیِ تجربۀ کودک بوسیلۀ ساختار حسّی و ماهیتِ تعاملاتش با والدینینِ وی شکل میگیرد. اختلالات در پردازش حسّی و تلفیق، توأم با تعاملات ناسازگارانهی کودک-والدین ممکن است به ناتوانیِ کودک در سازماندهیِ تجربهاش از کلّ «زمینه‌‌‌‌های تحریکی»همچون وابستگی یا پرخاشگری بینجامد. کودکی با تمایلات بیش انگیختگی یا کم انگیختگی ممکن است در تجربۀ لذّت، شادمانی یا اکتشاف با مشکل مواجه شود، بویژه اگر والدینینِ وی از تطبیق شیوهی تعامل خویش با نیاز‌‌‌‌های او عاجز باشند. درعوض، وی ممکن است بیتفاوت و کنارهگیر شود یا آنکه کلّ قلمروِ حسّیِ خویش را با تمرکزِ بیشازحد بر دیگران نادیده بگیرد (برای مثال بمدّت طولانی به یک شیءِ بیجان خیره شود و درهمانحین انسان‌‌‌‌های زندهی پیرامون خودش را نادیده بگیرد).
کاردرمانی دراختلالات حسی-حرکتی میتواند عمیقاً بر تجربۀ عاطفی و ارتباطی کودک تأثیرمثبت بگذارد. کودکانی که از اختلالات حسی-حرکتی رنج میبرند معمولاً در استفاده از گسترهی تجارب حسیِ برای خود بمنظور یادگیری دچار مشکل هستند و درنتیجه ممکن است از سازماندهیِ حرکات هدفمند و رفتار‌‌‌‌های تطبیقیِ اجتماعی عاجز باشند.

این مشکلات اغلب موجب میشوند که چنین کودکانی بشیو‌‌‌‌های ناسازگارانه نسبت به برقراریِ پیوند‌‌‌‌های عاطفی واکنش نشان دهند. به طور مثال بیش حسی(بیش انگیختگی)، کشیدگیِ عضلانی(تانسیون) زیاد یا هماهنگیِ حرکتی کم ممکن است باعث شوند که نوزادی درهنگام تلاش مادرش برای شیر دادن به او از وی دوری کند؛ و این موضوع بر تواناییِ مادرش برای واکنش صمیمانه و پایدار تأثیر خواهد گذارد، بویژه اگر مشکلات حسی-حرکتیِ نوزاد هنوز شناسایی نشده باشند و مادر رفتار نوزادش را بر پرهیزِ تعمدی از خود تعبیر کند یا آنرا نشان‌‌‌‌های دال بر عدم کفایت و ناشایستگیِ خود بداند. کودکانِ بزرگتری که از کشیدگیِ عضلانی کم یا بازخورد حسی-حرکتی ضعیف رنج میبرند نیز ممکن است در ادامهدادن به انجام کارها دچار مشکل باشند، بشدت به تماس جسمانی نیازمند باشند یا درهنگام تعامل با دیگران تأثیرگذاریِ کافی نداشته باشند. نتیجتاً کودک ممکن است بلحاظ عاطفی رنج ببرد، چرا که نمیتواند با همسن و سالانش بطور موفقیتآمیزی بازی کند.
برخی از پژوهشگران در زمینه پژوهشیِ رفتاری به کشف تفاوت‌‌‌‌های حسی، حرکتی و تحریکی نائل آمدهاند. اکنون آشکار است که تفاوت‌‌‌‌های خلق خوی بر رشد روانی کودک و شیوه‌‌‌‌های ارتباط وی با دیگران تأثیر میگذارند
خلق خوی نامناسب ممکن است مشکلاتی را در زمینهی خود-ساماندهی و تعاملات کودک با والدینش پدید آورد. بهرحال مهمّ است بخاطر داشته باشیم که هیچیک از مشخّصات حسی و رفتاری لزوماً بتنهایی نمیتوانند دالّ بر وجود مشکلاتی از لحاظ آسیبشناسیِ روانی باشند. تأثیرات ناشی از چنین مشخّصات مادرزادی را میتوان با بذل توجهِ مناسب از سوی والدین مهربان و مسئول نسبت به کودک رفع نمود. والدینی که دربرابر حسّاسیّتِ حسّی یا احساسات کودک کودک کمطاقت یا برآشفته شود و با بیتفاوتی یا خشونت به آن واکنش نشان دهد، بهاحتمال قوی مشوّق اتّکاءِ کودک به الگو‌‌‌‌های غیرمؤثّرِ رفتاری میشود و متعاقباً به تواناییِ کودک برای خود-ساماندهی لطمه خواهد زد. حتّی وقتیکه کودکی ازلحاظ مزاجی کاملاً شایستهی خود-ساماندهی باشد هم یک والدین نامناسب میتواند موجب عدم ورود کودک به رابطۀ ساماندهی شود. اگر والدین بحدّی افسرده یا غرقدرخود باشد که نتواند کودک نوباوه را بطور مناسب مورد محبّت و نوازش خود قرار دهد، ممکن است باعث بی نظمی شود
ما شاهد بودهایم که کیفیت عاطفیِ تجربۀ کودک چگونه بر تواناییِ وی برای تسلّط برتوانمندی‌‌‌‌های بالقوهدر این مرحله از فرایند خود-ساماندهی و علاقهمند شدن به جهان پیرامونش تأثیر میگذارد. هرچه کودک رشد یابد و جهان پیرامونش را بیشتر کشف کند، عواطف وی به وی بیشتر کمک خواهند کرد تا حتّی مفاهیمِ مطلقاً جسمانی یا ریاضی را نیز بتواند بخوبی درک کند. وی مفاهیم «خیلی داغ»، «خیلی سرد» و «مناسب» را ازطریق شیشهشیر‌‌‌‌های مناسب یا نامناسب و حمام‌‌‌‌های لذّتبخش یا آزاردهنده میآموزد. اید‌‌‌‌های پیچیدهتر نیز بنیان مشابهی در احساسات دارند. «خیلی زیاد» قدری بیشازآن میزانیست که کودک را شادمان میسازد و «خیلی کم» کمتر از میزان مورد انتظار و توقّع اوست. «بیشتر» بمعنای دوزِ متفاوتی از لذّت یا ناراحتیست. «نزدیک» بمعنای فضای اطراف مادر در تختخواب است. «بعداً» هم کشش زمانیِ آزاردهند‌‌‌‌های برای انتظار کشیدن است.

زمان و فضا نهایتاً به پارامتر‌‌‌‌های عینی مبدّل میشوند امّا مؤلّفۀ عاطفی تداوم مییابد. پیشازآنکه کودک بتواند حساب کند، باید به فهم عاطفیِ کمّیّت وحدودبوجود می‌آید. ما درجریان کارِ بالینیِمان روی کودکانی که علیرغم مواجهه با چالش‌‌‌‌های مختلف میتوانستند چیزها را بشمارند و حتّی محاسبه کنند، دریافتیم که اعداد و محاسبات برای آنها بیمعنا هستند. ما ناچار بودیم که برای آنها تجرب‌‌‌‌های عاطفی از مفهوم کمّیّت بوجود آوریم و این کار را به عنوان مثال اینگونه انجام دهیم که راجع به اینکه چهتعداد سکّه یا شیرینی باید دریافت کنند با آنها بحث کنیم.

کاردرمانی اوتیسم

روش‌‌‌‌های درمان اوتیسم
کاردرمانی در کودکان اوتیسم با مدل دی.آی.ار((فلورتایم))چگونه به رشد مهارت‌‌‌‌های ارتباطی کمک میکند؟

1. اهداف مداخله ای مدل DIR
-کمک به کودک
-هشیارتر شدن
-اتخاذ ابتکار عمل بیشتر
-انعطاف پذیر تر شدن
-تحمل سرخوردگی(نا امیدی)
-توالی اقدامات دیگر - برنامه ریزی و اجرای آنها
-تعدیل درفرایند پیدا کردن راه حلها
-برقرار کردن ارتباط به اشارات و بطور شفاهی
-لذت بردن از یادگیری
2. واژه نامۀ عبارات حلقه زدن : اجازه دادن به کودک برای حلقه زدن، هنگامی که کودک تمایل به حلقه زدن دست‌‌‌‌های خود دارد.(احتمالا بغل کردن)
تفکر احساسی: کودک به توصیف خیال پردازی با جزئیات و ایجاد ارتباط بین ایده‌‌‌‌های مختلف تمایل دارد. (3 تا 5 سال)
مشارکت : نوزادان آهسته زمزمه می‌کنند، لبخند می‌زنند، ژست می‌گیرند و حرکات جنبشی خود را با شرکای خود (هم سن و سالان خود) تبادل می‌نمایند. (0 تا 8 ماه)
توسعه و گسترش نمایشی : به تخیل و ایده‌‌‌‌های کودک اشاره داشته، و آنها را از طریق حرکات و کلمات یک مرحله جلوتر می‌برد.

(فلورتایم) : یک روش گرم و صمیمی برای برقراری ارتباط با یک کودک است. معنای یک فلسفۀ تمرین بازی عبارتست از :

جذب، احترام و ارتباط با فرزند، به شکلی که کودک بتواند از طریق حرکات، کلمات و تظاهر به آنچه که در ذهن خود دارد، تکامل یابد. به عنوان یک روش، تمرین بازی یک فرایند پنج مرحله ای است، که برای حمایت از رشد عاطفی و اجتماعی کودک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پیروی از کودک: در یک فعالیت، پیروی از کودک عبارتست از قرار دادن کودک به عنوان کارگردان و قرار دادن خود به عنوان دستیار کارگردان .
مشاهده: عبارتست از : توجه به میزان خاص و منحصر به فرد بودن کودک از نظر سبک، ریتم و خلق و خوی.
باز کردن دایرۀ ارتباطات: عبارتست از : توجه و تبعیت از علائق ویژۀ یک کودک .
معانی مشترک: حالتی که در آن کودک شروع به برقراری ارتباط ایده ها با کلمات و یا وانمود به بازی می‌نماید. موضوع‌‌‌‌های احساسی به بازی کودک وارد می‌شوند. کودک نه تنها برای بیان خواسته ها و نیازها، بلکه برای گسترش فانتزی و خلاقیت، از این موضوعات استفاده می‌کند.
(18 ماه به 36 ماه)

مراحل برقرای ارتباط : مراحل رشد عاطفی و اجتماعی کودکان است.
ارتباط دو طرفه: زمانیست که کودک قادر به یک گفتگوی احساسی است. باز و بسته شدن حلقه ها در این مرحله می‌توانند انجام شوند. شما باید به کودک توجه داشته باشید و به کودک پاسخ دهید، تا کودک بتواند با واکنش‌‌‌‌های ژستی و کلامی به شما پاسخ دهد. (6 تا 18 ماه)

این مطلب ادامه دارد........


مترجم
کاردرمانگر محمد مهدی خاتمی

باتشکر از:
جناب دکتر مهدی علیزاده
سرکار خانم دکتر سمانه اسماعیلی

بعدی
 ۱۳ ساعت تدریس وبینار جامع اختلالات یادگیری

گواهی وبینار جامع اختلالات یادگیری

 دکتر مهدی علیزاده

وبینار یکپارچگی حسی -پیشرفته

 گواهی وبینار جامع کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی و ریتمیک

گواهی وبینار جامع کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی و ریتمیک

 ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ ۳۴ ساعت کاردرمانی ذهنی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی بینایی بر مبنای علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی دیداری با رویکرد علوم اعصاب شناختی

ورکشاپ 16 ساعته توانبخشی شناختی در اتیسم مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی در اتیسم-(توانبخشی اوتیسم)

 ورکشاپ تخصصی اهمیت بازی‌‌‌‌های مغزی در کودکان پیش دبستانی ودبستان

دوره بین المللی بازی‌‌‌‌های مغزی

ورکشاپ (کارگاه) 16 ساعته با تدریس : دکتر مهدی علیزاده متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره یکپارچگی حسی-رویکرد علوم اعصاب- دکتر مهدی علیزاده

 دکتر غلامیدکتر شریف زاده

تمرینات اداراکی حرکتی

 مدرس بین المللی

گواهی دوره مشترک

 کارگاه یکپارچگی حسی16 ساعته با تدریس:دکتر ابراهیم پیشیاره متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره کارگاه یکپارچگی حسی-دکتر ابراهیم پیشیاره

کارگاه دوروزه اهداف کارگاه

کارگاه تخصصی مداخلات ادراکی-حرکتی در کودکان مبتلا به فلج مغزی

کارگاه 2 روزه  توانبخشی تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی با تدریس: دکتر صمدی متخصص اختلالات رشدی وهوشی

گواهی اتمام دوره توانبخشی اوتیسم در تعامل همه جانبه دردوره پیش کلامی

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاھش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح یک 1)

مدرس:دکتر علی صمدی تحلیل رفتار کاربردی ثابت شده است که برای کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم بسیارتاثیرگذار است مهارتهایشان را افزایش می‌دهد و رفتار مشکل ساز را کاهش می‌دهد.

کارگاه تحلیل رفتار کاربردی(ABA) در اختلالات طیف اتیسم (سطح 2)

ورکشاپ 16 ساعته دوره پی ار تیبا تدریس دکتر مصباح انصاری و صدیقه فراهانی(دارای اولین سرتیفیکیتPRT از دانشگاه کالیفرنیا)

گواهی اتمام دوره PRT

⭕️روش درمانی سانرایز چگونه انجام می‌شود؟روش درمانی به این شیوه است که والد با تقلید از رفتار‌‌‌‌های تکراری کودک، همراه وی می‌شود و زمانی که رفتاری بهنجار نشان دهد، او را تشویق می‌کند تا آن رفتار شکل بگیرد و یا اگر علاقه اجتماعی نشان دهد، پدر و مادر از این فرصت استفاده می‌کنند تا رفتار‌‌‌‌های اجتماعی را به وی آموزش دهند. در آموزش رفتار‌‌‌‌های اجتماعی مهارت‌‌‌‌های اساسی زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:✅ ۱-ارتباط چشمی و ارتباط غیرکلامی✅ ۲-ارتباط کلامی✅ ۳-دامنه توجه فعال✅ ۴-انعطاف پذیری

کارگاه تخصصی سانرایز

 مدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره مداخلات مبتنی بر بازی در کاردرمانی

 ورکشاپ 8 ساعتهمدرس :دکتر اسماعیلی

گواهی اتمام دوره بازی درمانی در کودکان با اختلال یادگیری وبیش فعالی

🔆🔆 مدرس: ✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه / مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی/ با ۲۴ سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )1⃣ کارگاه اول:✅ مبانی، اصول و انواع بازی درمانی ( پیش نیاز تمامی کارگاه‌‌‌‌های دوره )2⃣ کارگاه دوم:✅ بازی درمانی در اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD )3⃣ کارگاه سوم:✅ بازی درمانی در اتیسم4⃣ کارگاه چهارم:✅ بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

🔶 دوره جامع بازی درمانی( اختلالات اضطرابی، نافرمانی مقابله جویانه ( ODD ) و وسواسی جبری ( OCD) بازی درمانی در اتیسم بازی درمانی در اختلال نقص توجه و بیش فعالی (ADHD) و اختلالات یادگیری (LD)

 مدرس دکتر خیاط زاده

گواهی اتمام دوره بوبت جدید

ورکشاپ 16 ساعته ✅ انواع اختلالات ادراک دیداری و شنیداری✅ انواع آگنوزی✅ اختلالات ادراک بدنی و فضایی✅ آپراکسی مدرسین: دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی و ادراکی برای کاردرمانگران

ورکشاپ 3 روزه(24 ساعت) توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران مدرس دکتر علیزاده دکتر ملاحت اکبر فهیمی   اولین دوره جامع توانبخشی شناختی با 3 کارگاه1.مقدمه ای بر توانبخشی عصبی-شناختی2.توانبخشی شناختی و ادراکی3.توانبخشی شناختی در اختلالات تکاملی( اوتیسم / ADHA / اختلالات یادگیری )مدرسین :دکتر ملاحت اکبر فهیمی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )دکتر مهدی علیزاده زارعی ( دکتری علوم اعصاب شناختی / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران )

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی برای کاردرمانگران

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیریمدرس:دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره توانبخشی شناختی حافظه واختلالات یادگیری

 مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

کارگاه 2 روزه توانبخشی شناختی در اختلال نقص توجه وبیش فعالی

کارگاه 16 ساعته کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختیاصول ارزیابی شناختی و تحلیل رفتار مبتنی برکارکرد‌‌‌‌های شناختی مغزارزیابی ادراک دیداری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های توجهیارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های اجراییارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیری و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های حافظه و یادگیریارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبان و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های زبانارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی و مجموعه آزمون‌‌‌‌‌های ارزیابی کارکرد‌‌‌‌های شناخت اجتماعی اصول توانبخشی شناخت

گواهی اتمام دوره کارکرد‌‌‌‌های شناختی مغز

 دوره جامع موسیقی درمانی 48 ساعته (6 روزه) مقدمه ای بر کاربرد موسیقی بر سلامت جسم و روان مدرس :دکتر حسن عشایری کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 1 ( اختلالات تکاملی با محوریت اوتیسم )مدرس:دکتر مهدی علیزاده کاربرد موسیقی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های ویژه 2 ( کم توان ذهنی )کاربرد موسیقی در کودکان جسمی حرکتی کاربرد موسیقی در اختلالات روانپزشکی مدرسین پرفسور حسن عشایری دکتر مهدی علیزادهدکتر میترا خلف بیگی دکتر هاتف دوستدار

گواهی اتمام دوره جامع موسیقی درمانی

🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی1 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد افزایش توجه و تمرکز "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های ریتمیک در توانبخشی2 "🔷 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد خلاقیت حرکتی "🔶 " کاربرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تحریک حس بینایی و لامسه " 🔷 " کابرد بازی‌‌‌‌های موسیقایی با رویکرد تربیت شنیداریمدرسین 🔵 دکتر میترا خلف بیگی دکتری تخصصی کاردرمانی دبیر شاخه ایران انجمن جهانی توانبخشی روانی اجتماعی 🔴 ندا نصیری مربی موسیقی کودک 🔵 صابر جعفری مدرس بادی پرکاشن

دوره جامع کاربرد ریتم و بازی‌‌‌‌های موسیقایی در توانبخشی

 سرفصل‌‌‌‌های دوره مربیگری ارف1.ریتم:که شامل بازی‌‌‌‌های ریتمیک،بادی پرکاشن همراه با آموزش ابتدایی ساز‌‌‌‌های کوبه ای2.تِئوری موسیقی کودک:آشنایی با ساده ترین شکل ممکنه با رنگ ونقاشی3 تربیت شنوایی:گوش دادن به موسیقی وآهنگ‌‌‌‌های کودکانه4.آموزش بلز: به عنوان اولین ساز ملودیک که کودکان نوازندگی را در ابتدا با آن آموزش میبینند5. آموزش ساز‌‌‌‌های پرکاشن:سازهایی مسه طبلک، مثلث ،شیکر،چوبک ،تامبورین6. هارمونی:یادگیری به شکل ساده در کار‌‌‌‌های گروهی7. ساختن کاردستی با وسایل ساده

مربیگری موسیقی کودک((ارف))

🔆🔆مدرس:✅ دکتر حسن فربد مفیدی تهرانی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی سلامت / مدرس دانشگاه / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ طبقه بندی رفتار‌‌‌‌های مشکل ساز✅ ارزیابی و ثبت جداول رفتاری✅ مروری بر مکاتب و رویکرد‌‌‌‌های اصلاح رفتار✅ روش‌‌‌‌های مداخله برای اصلاح رفتار✅ طرح درمان و تمرین عملی

کارگاه تخصصی " رفتاردرمانی در کودکان با نیاز‌‌‌‌های خاص "

🔆 مدرس: لیلا انگوتی ( کارشناس ارشد کاردرمانی جسمانی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی / با 16 سال سابقه توانبخشی بالینی بیماران ) 🔆✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ تعاریفی از انواع ماساژ✅ شرایط انجام ماساژ و ارزیابی✅ اثرات فیزیولوژیکی، مکانیکی و سایکولوژیکی ماساژ✅ اندیکاسیون و کانتراندیکاسیون ماساژ✅ انواع حرکت ماساژ کلینیکال✅ کاربرد عملی ماساژ کلینیکال در سر و صورت، شانه، تنه فوقانی، اندام فوقانی، ستون فقرات، شکم، لگن، کمر و اندام تحتانی

کارگاه تخصصی ماساژ کلینیکال و ماساژ کودک

 در این دوره شرکت‌کنندگان اصول طراحی برنامه‌‌‌‌‌های بازی و استعداد پروری ورزشی کودکان، معرفی شاخص‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان و بازی‌‌‌‌‌های تقویتی مربوطه، معرفی بازی‌‌‌‌‌های اصلاحی ویژه کودکان دچار مشکلات قامتی، اصول استعداد پروری ورزشی کودکان، آموزش تمرینات ادراکی حرکتی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های ورزشی و استعداد پروری ورزشی کودکان، بازی‌‌‌‌‌های حرکتی خلاقانه، شیوه‌‌‌‌‌های کاربردی برقراری ارتباط با کودک و اصول اجرای انواع کارگاه و فستیوال‌‌‌‌‌های بازی حرکتی را به‌صورت تئوری و عملی با بهره مندی از اساتید برجسته داخلی و خارجی فرا گرفتند.

دوره بین المللی بازی و ورزش کودکان

ورکشاپ 16 ساعته تشریحی و عملی نوروآناتومی کاربردی مدرس :دکتر پیمان ابهریان متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره تشریحی وعملی نوروآناتومی کاربردی

 محتوای این دوره شامل بازی‌‌‌‌های طبقه بندی شده مختلف از جمله بازی‌‌‌‌های ریتمیک، کودک و والد، بازی‌‌‌‌های مفاهیم حرکت، فیتنس بازی‌‌‌‌های حسی حرکتی،دهلیزی ،آگاهی بدنی،حس عمقی، برتری جانبی خواهد بود.

طراحی بازی‌‌‌‌های حرکتی در کودکان

کارگاه(٢روز) مدرس:دکتر میثم محمدی(کاردرمان-دکتری تخصصی علوم اعصاب)محور‌‌‌‌های کارگاه 2روز:☑️مقدمه ای بر فارماکولوژی ومکانیسم اثر داروها☑️اثرات متقابل درمان‌‌‌‌های دارویی بادرمان‌‌‌‌های توانبخشیدارو‌‌‌‌های مصرفی رایج در مراجعین مراکز توانبخشی☑️نوروفارماکولوژی وسیستم‌‌‌‌های انتقال سین

داروشناسی برای درمانگران(نوروفارماکولوژی)

 کارگاه بین المللی، دومنیک چیکوت (Dominique Chiquet)، موسس آکادمی آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان از کشور سوئیس اصول برنامه ریزی برای بازی‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان در سنین ۴ تا ۷ سال پرداخت.

آموزش مهارت‌‌‌‌‌های حرکتی کودکان-دومنیک چیکوت از کشور سوئیس

ورکشاپ نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRIمدرس دکتر مهدی علیزاذه دکتر ملاحت اکبر فهیمی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر MRI

 تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی بمدت24ساعت

تمرینات ورزشی در کودکان استثنایی

ورکشاپ 16 ساعته نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs) مدرس :دکتر وحید نجاتی متخصص علوم اعصاب شناختی

گواهی اتمام دوره نوروآناتومی کاربردی وتحریک الکتریکی مغز(Tdcs)

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغزبا مجموعه آزمون‌‌‌‌های عصب روانشناختی D-KEFS و BADS

ارزیابی جامع کارکرد‌‌‌‌های عالی شناختی مغز

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ) ✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه: ✅ ساختار و فعالیت امواج مغزی و نحوه ثبت آن در EEG✅ ویژگی‌‌‌‌های عملکردی و مشکلات رایج در امواج مغزی در اختلالات سیستم عصبی✅ آشنایی با QEEG و کاربرد آن در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی✅ بررسی و تفسیر اشکال QEEG در بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

جایگاه الکتروانسفالوگرافی کمی ( QEEG ) در تشخیص و توانبخشی بیماری‌‌‌‌های سیستم عصبی

 1-ارزیابی حافظه فعال(معرفی کارکرد اجرایی وشناختی حافظه فعال)2-اصول وچهارچوب توانبخشی وضعف حافظه فعال3-درمان وتوانبخشی اختلالات خواندن با رویکرد حافظه فعال4-درمان وتوانبخشی اختلالات نوشتن با رویکرد حافظه فعال5-درمان وتوانبخشی اختلالات ریاضی با رویکرد حافظه فعال6-معرفی تمرینات آزمونها ونرم افزار‌‌‌‌های توانبخشی ضعف حافظه فعال

کارگاه تخصصی درمان و توانبخشی اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال

مدرس: دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری روانشناسی کودک، مدرس دانشگاه، مدرس کشوری سازمان آموزش و پرورش استثنایی )☑️اختلال یادگیری شامل اختلال خواندن نوشتن و ریاضی☑️شناسایی وتعاریف مربوط به اختلال یادگیری وانواع ان☑️علل بروز اختلال یادگیری وبرسی این اختلال از دیدگاه نوروسایکولوژی☑️برسی evidence-base کیس‌‌‌‌های مراجعه شده☑️معرفی روش‌‌‌‌های تشخیص ارزیابی وابزار‌‌‌‌های استاندارد در انواع اختلالات یادگیری☑️مداخلات توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

توانبخشی شناختی در انواع اختلالات یادگیری

 ورکشاپ 24 ساعت(3روز)با تدریس :دکتر مصطفی تبریزی

گواهی اتمام دوره اختلالات یادگیری

 مدرس ایشان توسکای از ترکیه

بازی‌‌‌‌های ریتمیک

*معرفی ابزار‌‌‌‌های تشخیصی رسمی اختلالات تکاملی *تعیین مسیر مداخله وارایه راهکار‌‌‌‌های درمانی

ارزیابی تشخیص وتعیین مسیر مداخله براساس پروفایل شناختی آزمون‌‌‌‌های تکاملی

 کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHDمدرس سرکار خانم مرضیه نظری

کارگاه تخصصی توانبخشی شناختی اختلال نقص توجه وبیش فعالیADHD

 کارگاه تخصصی

کارگاه تخصصی ارزیابی‌‌‌‌های شناختی کاربردی در توانبخشی کودکان

 ✅ مقدمه ای بر نوروآناتومی بالینی و کاربردی✅ کارکرد‌‌‌‌های عصب شناختی مغز و اختلالات کارکردی آن در انواع بیماری ها✅ آناتومی ظاهری بخش‌‌‌‌های مختلف مغزی شامل بصل النخاع، پل مغزی، مزانسفال و اعصاب آن، هسته‌‌‌‌های قاعده ای، قشر مغز و آناتومی عروق مغزی✅ بازشناسی مناطق درگیر در بیماری‌‌‌‌های حسی-حرکتی و گفتاری✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

تشریح کاربردی مغز با رویکرد علوم اعصاب شناختی

 🔆🔆مدرس:✅ دکتر نجوا موسوی ( گفتاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مکانیسم تئوری ذهن✅ مطالعات تصویربرداری مغزی در حوزه تئوری ذهن✅ مناطق مغزی درگیر در تئوری ذهن✅ مطالعات بالینی تئوری ذهن✅ توانایی‌‌‌‌های مرتبط با تئوری ذهن✅ نقش لوب فرونتال در توانمندی‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ کارکرد‌‌‌‌های اجرایی و تئوری ذهن✅ پیش درآمد‌‌‌‌های تئوری ذهن✅ ارزیابی‌‌‌‌های تئوری ذهن و نحوه اجرا✅ راهکار‌‌‌‌های ارتقاء مهارت تئوری ذهن

کارگاه تخصصی-تئوری ذهن(TOM)

✅ دکتر مرضیه عصاره ( فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان / دانشیار دانشگاه علوم پزشکی البرز )✅ دکتر هادی منتظر لطف الهی ( فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان )✅ دکتر محمد زنوزی راد ( متخصص بیماری‌‌‌‌های کودکان )✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی علوم اعصاب✅

فارماکولوژی در توانبخشی

🔆🔆 مدرسین:✅ دکتر زهرا نامورپور ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی / مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران )✅ دکتر عبدالله امینی ( رادیولوژیست و دکتری تخصصی علوم تشریح / عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مقدمه نظری بر نوروآناتومی ( با الویت قرار دادن بخش‌‌‌‌های عملکردی مرتبط با حرکت، شناخت، گفتار، توجه و حافظه )✅ ویژگی‌‌‌‌های فیزیولوژیکی و عملکرد شناختی بخش‌‌‌‌های مختلف سیستم عصبی✅ آشنایی با MRI مناطق مغزی و نحوه شناسایی و تفسیر آن✅ بررسی اختلالات سیستم عصبی در قالب مثال‌‌‌‌های بالینی ( علائم، بخش‌‌‌‌های مغزی درگیر، تصویر MRI بیمار مربوطه به همراه تفسیر آن )

کارگاه تخصصی " نوروآناتومی بالینی بهمراه تفسیر تصاویر MRI با رویکرد علوم اعصاب شناختی

🔆🔆 مدرس:✅ دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر و دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / مدرس کشوری دوره‌‌‌‌های آموزشی / با 25 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ مبانی نظری کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی و انواع آن✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های ارزیابی ادراک دیداری شنیداری✅ معرفی آزمون‌‌‌‌های کاربردی در زمینه سنجش کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی✅ طراحی تکالیف و استراتژی‌‌‌‌های توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

کارگاه تخصصی-توانبخشی کارکرد‌‌‌‌های اجرایی شناختی

✔️✔️✔️✔️✔️ مباحث کارگاه:✅ روانشناسی بالینی کودک✅ روش‌‌‌‌های درمانگری با رویکرد رفتاردرمانی ✅ معرفی روش‌‌‌‌های قدرتمند و رایج رفتاردرمانی برای تغییر رفتار✅ راهبرد‌‌‌‌های مداخله در اختلالات:⭕️ رفتاری⭕️ وسواس⭕️ اضطراب⭕️ بیش فعالی⭕️ اختلالات رفتاری ایذایی⭕️ اتیسم⭕️ تاخیر رشد تکاملی

کارگاه تخصصی رفتار درمانی-مرضیه نظری

 دکتر محمد خیاط زاده

وبینار ادراکی حرکتی

 دکتر مرضیه نظری ( کاردرمانگر / دکتری تخصصی روانشناسی کودک / مدرس دانشگاه علوم پزشکی مازندران / با 26 سال سابقه توانبخشی بالینی کودکان )✅ ارزیابی، تشخیص و تعیین مسیر مداخله براساس تفسیر پروفایل شناختی آزمون رسمی در اختلالات یادگیری (LD) و اختلال نقص توجه بیش فعالی (ADHD)✴️ با توجه به حجم مطالب، وبینار در 4 جلسه دو ساعته (8 ساعت) برگزار میگردد

وبینار جامع اجرا، نمره گذاری و تفسیر نسخه پنجم مقیاس هوش وکسلر کودکان

قبلی